Logg inn

Hospitering i Faktisk.no (Kurset er utsatt!)

Har du lyst til å hospitere hos Faktisk.no? STUP finansierer vikar for deg i inntil fire måneder, slik at du får studiepermisjon for å bli en racer på faktasjekk og metodisk kildekritikk.

Tidspunkt: Vår eller høst 2020 (tidspunkt for oppstart diskuteres nærmere med aktuelle kandidater)

Søknadsfrist: 1. mars 2020

Hvem kan søke?
Hospitantordningen er beregnet på ansatte i bedrifter som inngår i STUP-ordningen, og som driver redaksjonell- research, formidling, utvikling eller visualisering. Både journalister, videofotografer, redaksjonelle utviklere og andre som faller innunder denne beskrivelsen oppfordres til å søke. 
Kandidaten bør selv ha grunnleggende ferdigheter som redaksjonen i Faktisk har nytte av. Kunnskapsutveksling er nøkkelordet, der det også er forventet at kandidaten bidrar til å heve den redaksjonelle kvaliteten.

Merk at STUPs ansiennitets- og karanteneregler gjelder for hospitantoppholdet. 

Hva lærer du?
Hospiteringen skal gi grundig innføring i faktasjekk som journalistisk sjanger, metodisk kildekritikk og sentrale begreper og momenter knyttet til desinformasjon og
feilinformasjon.

Som hospitant som hospitant i Faktisk.no vil du, selvstendig og/eller i samarbeid med flere i redaksjonen, bidra i arbeidet med å overvåke, identifisere, og faktasjekke virale og viktige påstander i det offentlige ordskiftet. Du vil være med på utviklingen av gravejournalistikkens faktasjanger og bli en del av Faktisk sitt samarbeid med redaksjoner i inn og utland. Hospitanten vil også lære å oppdage og unngå vanlige feil i gjengivelsen av bla. statistikk og forskning i journalistikken. Evnen til å formidle metodisk kildekritikk vil være viktig. I tillegg til å jobbe som faktasjekker i redaksjonen, vil hospitanten kunne få presentasjons- og formidlingsoppdrag.

Du vil være en del av et kollegium som jobber kontinuerlig med å utvikle nye metoder, verktøy og måter å fortelle og formidle på. Redaksjonen avholder jevnlig fagseminar og vektlegger kompetanseutvikling. Redaksjonsmedlemmene deltar også jevnlig på konferanser og seminarer, i innland og utland og er selv vertskap for den internasjonale faktasjekkonferansen Global Fact 7 i Oslo i juni.

I Faktisk.no vil du lære deg faktasjekk og kildekritikk i en redaksjon med dyktige gravejournalister, videojournalister og researchere. Ved å rendyrke og videreutvikle faktasjekk som sjanger, lærer du kildekritikk, presisjon og formidling av kompliserte problemstillinger på en helt ny måte. Faktisk har også et eget skoleprosjekt med tre ansatte pedagoger som jobber med formidling av kildebevissthet og kritisk medieforståelse for ungdom.

Faktisk.no ønsker også å være en pådriver innen teknologi og innovasjon. Dette får du en sentral rolle i som medlem av redaksjonen. 

STUPs facebooksider kan du lese mer om fjorårets hospitant Ann-Kristins opphold hos Faktisk.no.

Målsetninger:
Etter endt periode skal hospitanten kunne mestre avansert kildekritikk og metodikk for å overvåke, identifisere og faktasjekke relevante påstander i samfunnsdebatten. Herunder også formidle komplekse problemstillinger på en god måte og videreutvikle faktasjekk som sjanger i egen redaksjon/virksomhet.

Hvor? 
Hospitanten inngår som del av staben i Faktisk.no, som holder til i Oslo, og rapporterer til ansvarlig redaktør i den aktuelle perioden. Utover normal arbeidstid kan noe kvelds- og/eller helgearbeid påregnes ved spesielle hendelser og/eller satsninger.

Mer om hospiteringsperioden:
Hospiteringen består av en kombinasjon av kurs og praksis under veiledning i redaksjonen. Hospitanten vil få tilbud om å delta på SKUP-konferansen og på Global Fact-konferansen 2020 (gjelder ved oppstart av hospitantoppholdet på våren). 

Under hospiteringsperioden har du studiepermisjon med lønn. Du mottar da normal lønn fra din arbeidsgiver og opprettholder dine rettigheter hos arbeidsgiver. STUP gir din arbeidsgiver vikarstøtte, slik at redaksjonen kan hente inn en vikar i ditt studiefravær.

Søknad om hospiteringsplass må leveres i samarbeid med din leder. Det betyr at din redaktør må sende STUP en e-post, og bekrefte søknaden din.

 Har du spørsmål, ta kontakt med Line Scheistrøen eller Janne Nermo i STUP.