Logg inn

Langt løp - fulltids studier ved høyskole og universitet

Langt Løp-stipend kan du søke når du vil gjennomføre studier som medfører at du må være borte fra jobb over lengre tid. Studiene skal være på høgskole-/universitetsnivå.
Studiet kan gjennomføres i en sammenhengende periode, eller deles i egnede studieperioder. Langt Løp-stipendet gir deg rett til permisjon med lønn i inntil fire måneder. Bedriften søker om støtte til vikar i fire måneder. Vikarstøtten er ikke behovsprøvd.

Langt Løp-søknad skal fremmes av søker og bedrift i fellesskap. Når du leverer denne søknaden om stipend, sender Stup en mail til din redaktør og ber henne/ham bekrefte søknaden og behovet for vikar.
Det er derfor viktig at du diskuterer studieopplegget og når du må være borte fra jobb med din redaktør, slik at vikarbehovet blir klart.

Stup-styret har begrensede midler til rådighet for lengre løp. Begrunn derfor søknaden godt. Kravet til begrunnelse blir høyere jo større beløp du søker støtte til. Vikarstøtten teller som del av stipendet.
Dersom bedriften kan vise til kompetanseplan som støtte for prosjektet, teller dette positivt ved vurderingen.

Søknaden må omfatte hele det planlagte studiet. Det er ikke anledning til å søke i bolker, eller om delfinansiering etter hvert som studiet skrider fram.

Hvilke utgifter dekkes?
Støtte fra Stup skal bidra til å dekke utgifter som er direkte knyttet til studiene. Det vil si utgifter til studieavgift, bøker og eventuelle reiser til skole. Stup bidrar til slike utgifter med inntil 80 prosent av dokumenterte nøkternt beregnede kostnader.

Lønn og støtte til vikar ved langt løp
Det er lagt til grunn for ordningen at stipendiaten får full lønn av arbeidsgiver i inntil fire måneder og at bedriften får støtte til vikar eller innkjøp av frilansstoff. Ved lange løp-prosjekt gis støtte til vikar/frilansstoff uavhengig av bedriftens økonomi.
Vikarstøtten kan gis for inntil fire måneder og er på 9841 per måned.
Bedriften må dokumentere at det faktisk blir brukt vikar i den aktuelle perioden.
Alternativt kan støtten brukes til dokumentert innkjøp av stoff fra frilansere. Det må dokumenteres sammenheng mellom fraværende medarbeiders stoffområde og innkjøpt stoff.

Lurer du på noe? Kontakt Line Scheistrøen på 22 20 11 10, eller send oss en epost på post@stupstipend.no