Logg inn

Viktige regler og nyttig info

Ansatt i NRK?

NRK har en separat studiepermisjonsordning. Deres retningslinjer fraviker retningslinjene til MBL/NJ-Stup og FriStup. NRK-stups sider finner du her.

NÅR SØKE?

Du søker Stup-midler i god tid før prosjektstart.

MBL/NJ-Stup og FriStup har fire søknadsfrister for stipend: 1. januar, 1. april, 1. august og 1. oktober. . Obs: Langt Løp-stipend søkes én gang i året, og søknadsfristen er 1.april.

For NRK-Stup er det søknadsfrist 1. april, 1. september og 1. desember

Du kan levere søknad om stipend når som helst i løpet av året, men søknaden blir behandlet i styremøte. Det er derfor smart å levere til søknadsfristene for behandling i styremøtene. Hvis studiene dine begynner i høsthalvåret, er det lurt å søke til fristen 1. april. Hvis studiene begynner i vårhalvåret, ser det lurt å søke til fristen 1. november (1. september/1. januar for NRK). 
Stup innvilger ikke søknader som leveres etter at studiet er påbegynt. 

PROSJEKTSTIPEND, DELTIDSSTIPEND eller LANGT LØP?

Du søker et Prosjektstipend hvis du skal delta i et enkeltstående kurs, en konferanse, en workshop, et språkkurs eller liknende.

Hvis du skal studere ved høgskole eller universitet, søker du
- stipend til Deltidsstudier hvis du skal studere på deltid ved siden av jobben.
- Langt løp-stipend hvis studiene medfører et lengre sammenhengende fravær fra jobben. (Gjelder ikke for NRK-ansatte).

HVA SKAL MED I SØKNADEN?

Stup-styret vurderer søknaden etter følgende kriterier:
- Prosjektet må ha et solid faglig innhold.
- Prosjektet må være nyttig for søkeren i nåværende eller fremtidig yrkesutøvelse i mediebransjen.
- Det er en styrke hvis prosjektet er en del av bedriftens kompetanse-/utviklingsplan.
- Husk å begrunne søknaden!

FORMELLE KRITERIER  

ANSIENNITET

For å kunne søke Stup-stipend må du ha vært ansatt i en MBL-bedrift eller betalt FriStup-avgift kontinuerlig i tre år eller mer. I tillegg må du ha vært medlem i NR eller NJ de tre siste årene. 

NB: Som en prøveordning er ansiennitetskravet senket fra tre til to år. Prøveordningen gjelder fra og med 13.05.2022 og frem til 31.12.2024.

Styret i stup vil som regel behandle en søknad individuelt når det er usikkerhet knyttet til søkerens ansiennitet. 

HVOR MYE?

Det finnes ingen faste satser i Stup. Stup kan gi støtte til studieavgift, reise, overnatting og litteratur. Hvis du får støtte, får du inntil 80 prosent av omsøkt beløp, som skal baseres på nøkternt beregnede kostnader. Pass likevel på at du er realistisk i beregningen din, så du søker om tilstrekkelige midler til ditt prosjekt.  

Maksbeløp er 130 000 kr.

FRI? 

MBL Journalistavtalens § 39 d) omhandler rett til fri med lønn når du får Stupstipend. Du kan få inntil 4 uker fri dersom du får Stups prosjektstipend, med Stups deltidstipend har du rett på 2 lesedager og fri til eksamen. Får du langt løp stipendet har du rett på inntil 16 uker fri med lønn. 

KARANTENE

Når du har gjennomført et Stup-prosjekt, får du en karanteneperiode før du kan søke igjen. Karanteneperioden beregnes fra prosjektet er sluttført og ut fra hvor mye støtte du har fått, slik: 

MBL-STUP og FRI-STUP:

Inntil kr. 5 000: Ingen karantene
Kr. 5 000 – 15 000: 6 måneders karantene
Kr. 15 000 – 30 000: 1 års karantene
Kr. 30 000 – 50 000: 2 års karantene
Kr. 50 000 kr – 75 000: 3 års karantene
Kr. 75 000 – 100 000: 4 års karantene
Over kr. 100 000: 5 års karantene

For langt løp-stipend regnes vikarstøtten som del av stipendbeløpet.

PRIORITERING MELLOM SØKNADER

Dersom det er mange stipendsøknader, kan ikke alle få tildelt midler. Styret i MBL/NJ-Stup legger følgende kriterier til grunn, dersom det er nødvendig å prioritere mellom søknader:

1. Tydeliggjøre formelle krav.

Stup-styret vil kun behandle søknader som er formelt riktig fylt ut og levert i henhold til Stups retningslinjer:

Søkeren må som minimum ha STUP-ansienniteten fra de to siste årene før kompetansetiltaket begynner. (Se beskrivelse av prøveordning med forkortet ansiennitet over.) Søkeren må være utenfor karantene.

Søkeren må ha fylt ut sin profil på www.stupstipend.no på korrekt måte.
     
Søkeren må bekrefte at redaksjonsledelsen er informert – og har hatt mulighet til å uttale seg, når hun/han søker stipend eller kursplass, om søknaden er i tråd med søkerens og bedriftens kompetanseplan.

Søkeren må ha levert søknaden før studiet/kurset er påbegynt.

Søknaden må inneholde all relevant informasjon om det aktuelle prosjektet.

2. Prioritering mellom søknader

Dersom det er flere kvalifiserte søknader enn Stup-styret har anledning til å innvilge innenfor sine økonomiske og budsjettmessige rammer, skal søknadene prioriteres ut fra følgende punkter:

A. Søknadene må ha et solid faglig innhold. Innenfor denne rammen vil Stup-styret vurdere søknader opp mot hverandre og foreta en vurdering og prioritere de best begrunnede søknadene.

B. Søknaden må ha relevans for søkerens nåværende eller framtidige arbeid i redigerte medier. Søkernes begrunnelser blir vurdert opp mot hverandre. 

C. Søknadene skal vurderes i lys av bedriftens kompetanseplan.

D. STUP-styret kan, dersom søkerne/søknadene fyller de formelle kravene og har en likeverdig begrunnelse, foreta prioriteringer slik at den samlede tildelingen over tid avspeiler medlemsmassen på en best mulig måte. Det skal herunder tas hensyn til forholdet mellom journalister og redaktører, kvinner og menn, geografiske forhold, forholdet mellom store og små bedrifter. I hver tildelingsrunde kan antall søkere fra en og samme redaksjon begrenses, hensynstatt redaksjonens størrelse og tildelingshistorikk.

E. STUP-styret kan ved likhet prioritere søknader fra medlemmer med lang ansiennitet i ordningen foran søkere med kort ansiennitet.  

Mer utfyllende informasjon finner du i stups retningslinjer her

Hvis du har spørsmål, kontakt Ingrid Grimstad.