Logg inn

Retningslinjer for Stup

Les egne retningslinjer for FriStup

1 Om Stup

1.1 Stups grunnsyn og hovedoppgave
1.2 Hvem er medlem i Stup
1.3 Stup-styret - sammensetning
1.4 Styrets arbeid
1.5 Stup-styret og offentlighet
1.6 Styremedlemmene – oppgaver og forpliktelser
1.7 Styremøter
1.8 Mellom styremøtene
1.9 Stups administrasjon

2. Generelle regler for Stup-tildelinger – både stipend og kursplasser

2.1 Ansiennitet/Karantenebestemmelser
2.2 Generelle krav til søknad
2.3 Generelt om kostnadsnivå
2.4 Generelt om vurdering av søknader
2.5 Kriterier for tildeling av stipend. Gjelder både individuelle og kollektive.
2.6 Hva Stup ikke støtter

3. Individuelle stipend

3.1 Stupstipend – oversikt og definisjoner
3.2 Tildeling av individuelt stipend
3.3 Om rapport, regnskap og utbetaling av stipend

4. Kollektive kurs

4.1 Generelt om kollektive kurs
4.2 Kostnader som dekkes på kollektive kurs
4.3 Stups kurs

5. Vikarstøtte

5.1 Generelt om vikarstøtte
5.2 Hvem kan få vikarstøtte: 
5.3 Vikarstøtte ved Langt Løp-stipend
5.4 Regler for utbetaling

6. Bedriftsinterne kompetansetiltak

1 Om Stup

1.1 Stups grunnsyn og hovedoppgave
Stup – studiepermisjonsordningen – er eid av NJ og MBL og avtalefestet i Journalistavtalens paragraf 40.  Stups hovedoppgave er å støtte kompetanseheving for redaksjonelle medarbeidere og ledere. Stup deler ut stipend til personlige utdanningsprosjekt og arrangerer kurs.

Stups styre og administrasjon skal sørge for at Stup-midlene kommer flest mulig redaksjonelle medarbeidere og ledere til gode på best mulig måte. Det skjer gjennom kontinuerlig tilpassing av Stups kurstilbud og tett kontakt med bransjen for å vite hva som trengs til enhver tid. Det skjer også ved å sørge for at flest mulig redaksjonelle medarbeidere og ledere får tilgang på Stups midler, og ved at Stup støtter et bredt utvalg av temaområder, fag og oppgraderingstiltak for enkeltpersoner.

Stups ambisjon er å ha et kurstilbud med høyest mulig relevans for bransjen, og at brukerne av Stup over tid skal speile bredden i medlemsmassen.

Stup-midlene skal først og fremst brukes til kompetanseheving og etterutdanning, men det er også en målsetning for Stup at tiltakene er til inspirasjon.

Stups styre definerer satsningsområder for kompetansehevende tiltak. Satsningsområdene fremkommer i strategiplanen

1.2 Hvem er medlem i Stup
Stup finansieres av arbeidsgiverne i MBL-området, som betaler inn en sum per medarbeider per år, i henhold til Journalistavtalen.

Medlem av ordningen er den som det er betalt inn avgift for. 

1.3 Stup-styret. Sammensetning
Stup-styret består av tre representanter og en vara utpekt av NJ og tre representanter og en vara utpekt av MBL. Styrerepresentantene velges for to år, med virkning fra 1. januar. Styret konstituerer seg selv i første møte hvert år.

Lederskapet i Stup skal gå på omgang mellom NJ og MBL med to år om gangen. Styret kan vedta å gjøre unntak fra denne bestemmelsen for ett år om gangen.  

Leder og nestleder i Stup-styret utgjør arbeidsutvalget (AU). AU tar beslutninger i saker mellom styremøtene der begge parter i STUP-avtalen må involveres. Administrasjonen forbereder saker for AU. Ved behov innkalles styret.  

1.4 Styrets arbeid
Stup-styret har normalt tre møter i året, ca. en måned etter hver søknadsfrist.

I møtene behandles søknader om individuelle stipend, forslag til nye kurs og prinsipielle spørsmål relatert til Stups virksomhet.

Stup-styret behandler som hovedregel saker i plenum. Enkelte saker kan kreve epostbehandling.

Stup-styrets avgjørelser er endelige. 

1.5 Stup-styret og offentlighet
Stup praktiserer i utgangspunktet dokumentåpenhet. Saker kan unntas offentlighet når personvern eller forretningsstrategiske hensyn krever det.

Stup-styremøtene er åpne for offentligheten, men lukket i behandlingen av saker der personvern eller forretningsstrategiske hensyn krever det.

Følgende legges rutinemessig ut på Stups nettsider:
- Deltakere på kollektive kurs
- Stipendmottakere, tittel på prosjekt og beløp
- Årsmeldinger, årsregnskap

1.6 Styremedlemmene – oppgaver og forpliktelser
Stup-styrets medlemmer møter vanligvis til tre møter i året. Styremedlemmene skal, sammen med administrasjonen, sørge for at Stup-midlene kommer medlemmene til gode på best mulig måte.

Partene avgjør og dekker honorarer for sine respektive styremedlemmer.

Stup-styret får dekket sine utgifter ved reise/opphold i Stups tjeneste etter regning. Diett dekkes etter regning.

1.7 Styremøter
Stups styreleder leder styremøtene.

Stups administrasjon forbereder sakene, og legger normalt fram en innstilling.

Til hvert styremøte legger administrasjonen fram en oversikt over den økonomiske situasjonen i Stup, og over tildelte stipend inneværende år. Oversikten viser tildelinger til deltidsstudier, lengre løp, prosjektstipend, vikarstøtte og vikarstøtte til lengre løp. Oversikten viser også tildelinger til bedriftsinterne kurs – og annen info styret til enhver tid ønsker. 

1.8 Mellom styremøtene
Stup-styret behandler i liten grad saker mellom styremøtene. Unntaksvis kan hastevedtak gjøres på epost. Ellers er styremøtene og forberedelsene til dem i hovedsak Stup-styrets arbeidsform.

Styreleder er i større grad involvert i spørsmål også mellom styremøtene. 

1.9 Stups administrasjon
Stup kjøper administrative tjenester fra NJ og MBL. Daglig leder er fra den organisasjonen som ikke har styreleder. 

Administrasjonen i Stup skal drifte ordningen mellom styremøtene i tråd med styrets vedtak. 

2. Generelle regler for Stup-tildelinger – både stipend og kursplasser

2.1 Ansiennitet/ Karantenebestemmelser
Ansiennitet: Et medlem må som hovedregel ha vært ansatt i en MBL-bedrift, eller en annen bedrift omfattet av ordningen, de siste tre årene for å kunne få stipend eller delta på kollektive kurs. Tilsvarende må personen som hovedregel ha vært medlem i NJ eller NR de siste tre årene.

Opparbeidet ansiennitet kan overføres mellom Stup og Fri-Stup. 

Karantene (etter benyttet stipend/kursplass): Når et medlem har fått støtte fra Stup eller plass på et kurs, er vedkommende i karantene. Karantenen beregnes fra prosjektet er avsluttet, etter størrelsen på tildelingen:

For stipend inntil kr 10.000: 2 års karantene
For stipend/kursplass på kr 10.000-50.000: 3 års karantene
For stipend/kursplass på over 50.000 kroner: 4 års karantene
For stipend på over 100.000 kroner: 10 års karantene

For lange Løp-stipend regnes vikarstøtten som del av stipendbeløpet. Lange løp-stipend vil dermed normalt medføre ti års karantene.

Spesielt for kurs på inntil 1 dag: Ingen karantene.

2.2 Generelle krav til søknad
Profilen på stupstipend.no må være utfylt. Søkeren skal godtgjøre hvordan hun/han har nytte av prosjektet det søkes støtte til - i nåværende eller fremtidig jobb i redigerte medier.

Søker skal informere redaksjonsledelsen FØR hun/han søker stipend eller kursplass. Arbeidsgiver må få mulighet til å kommentere søknaden før behandling.

Søknad skal leveres før studiet starter.

2.3 Generelt om kostnadsnivå
Stup støtter tiltak med et nøkternt kostnadsnivå. Det gis støtte til dokumentert kurs- og semesteravgift, pensumlitteratur, reise og overnattingsutgifter.

For prosjekt/stipend med reise: Det gis støtte innenfor prisen av økonomiklassebilletter til og fra studieby/kursby og nøkterne overnattingsutgifter. 

Ved konferanser er det rimelig at deltakerne bor på konferansehotellet.

Det gis ikke diettgodtgjørelse.

2.4 Generelt om vurdering av søknader
I vurderingen blir det lagt vekt på at ordningen skal nå flest mulig, og at brukerne over tid skal speile medlemsmassen.

Søkere blir vurdert opp mot hverandre, og de best begrunnede søknadene blir prioritert.

Søknaden må inneholde all relevant informasjon om det aktuelle prosjektet.

2.5 Kriterier for tildeling av stipend (og studieturer)
Følgende kriterier MÅ være oppfylt: 
1. Søkeren må ha minst tre år STUP-ansiennitet. Ansienniteten skal være oppfylt ved studiestart. 
2. Søkeren må være utenfor karantene.

Når disse er oppfylt, vurderes søknaden ut fra følgende kriterier: 

3. Stup vil prioritere søknader som er i tråd med periodens satsningsområder. Bedriftenes kompetanseplan og andre individuelle behov vurderes også.
4. Prosjektet må ha et solid faglig innhold.
5. Prosjektet må være relevant for søkeren i forbindelse med utførelse av arbeid i nåværende eller framtidig arbeid i redigerte medier. 

2.6 Hva Stup ikke støtter
Stup gir ikke støtte til deltakelse på IJ-kurs.

Stup støtter ikke reportasjereiser eller research til enkeltstående prosjekter.

Stup gir ikke støtte til deltakelse på lokale og regionale journalistfaglige konferanser.

3. Individuelle stipend

3.1 Stups stipend – oversikt og definisjoner
Stup har tre typer individuelle stipend: prosjektstipend, lange løp-stipend og stipend for deltidsstudier.

Stipendene har til dels ulike regler og krav, men har det til felles at de skal sikre journalister og redaktører mulighet til å utdanne seg videre innenfor et område der de selv mener de trenger kompetanse - på den måten som passer den enkelte best.

Prosjektstipend og stipend til deltidsstudier tildeles med et maksimumsbeløp, som reguleres i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Prosjektstipend: Prosjektstipend er den mest vanlige stipendvarianten. Medlemmet søker om prosjektstipend dersom kompetanseprosjektet ikke er et deltidsstudium eller hører hjemme under Langt Løp-kategorien.

Prosjektstipend kan gi studiepermisjon med lønn inntil fire uker.

Stipend for deltidsstudium: et deltidsstudium tas ved siden av jobben. Det foregår i form av samlinger eller enkelte ukentlige forelesninger. Ved deltidsstudier gir Stup-stipend rett til to lesedager i forbindelse med eksamen, og fri på eksamensdagen(e).

Det vil vanligvis bli gitt støtte til litteratur og eventuell semesteravgift. Mange deltidsstudier har innbakt en studiereise, og det kan gis støtte til reise og overnatting i forbindelse med den.

Ved samlingsbaserte deltidsstudier kan det gis støtte til reise og overnatting i forbindelse med samlingene.

Ved særlige behov kan samlingsbaserte studier innvilges som prosjektstipend. Søknad om dette sendes i samarbeid med arbeidsgiver.

Langt løp-stipend: Et langt løp er et lengre studieprosjekt (ett semester eller mer) som innebærer at søkeren er borte fra jobben på heltid i lengre tid. Det forutsettes at stipendiaten tar eksamen. Dersom eksamen ikke blir bestått, vil Stup som hovedregel ilegge dobbel karantene.

Det vil vanligvis bli gitt støtte til litteratur og eventuell semesteravgift. Et langt løp-stipend, gir bedriften automatisk rett til vikarstøtte for fravær i inntil fire måneder. Søknaden om langt løp-prosjekt må leveres i samarbeid med ledelsen, og undertegnes av denne. Det er bedriften som søker om vikarstøtte.

Langt Løp-stipend kan tildeles med inntil 100.000 kroner og fire måneders vikarstøtte til bedriften.

Langt Løp-stipend deles ut én gang i året. Søknadsfristen er 1.april.

3.2 Tildeling av individuelt stipend
Tildelingen står ved lag ett år. Mottakeren kan søke om forlenget frist eller omdisponering av midlene.

Tildelingen gjelder inntil beløpet som tildeles. Blir prosjektet rimeligere enn antatt, kan mottakeren ikke gjøre krav på beløp ut over dokumenterte utgifter. 

3.3 Om rapport, regnskap, skatt og utbetaling av stipend
Stup-stipend er i utgangspunktet skattefrie, og Stup innberetter dem til skattemyndighetene som skattefrie stipend.

Utgifter dekkes mot regning, underveis i studieløpet eller til slutt. Stipendmottakeren leverer originalkvitteringer. 

Når et prosjekt, deltidsstudium eller et langt løp-studium er fullført, skal stipendmottaker skrive en rapport som legges ut på www.stupstipend.no.

4. Kollektive kurs

4.1 Generelt om kollektive kurs
Reiseforsikring tegnes for alle deltakere på Stups kollektive utenlandsprosjekt. 

Når en søker har takket ja til kursplass, er det normalt bare sykdom eller tungtveiende velferdsgrunner som normalt godtas som forfallsgrunn. Ved ikke-godkjent forfall, kan Stup-styret ilegge dobbel karantene. 

Dersom en deltager ikke er i stand til å fullføre kurset, eller forringer kurskvaliteten for de andre kursdeltagerne, har kursleder rett til å sende vedkommende hjem. Hjemsendelsen kan skje for kursdeltagers regning.

Det tas ut to vararepresentanter til hvert kollektive kurs, som får plass hvis det er forfall blant de som er tildelt kursplass. Hvis det er flere deltagere fra én redaksjon, og en søker fra samme redaksjon får tildelt varaplass, bør vedkommende være personlig vara for sine kollegaer.

For kursleder:  De kollektive kursene skal evalueres av kursleder og av deltakerne. Kursleders rapport skal legges frem for styret. Rapporten skal inneholde deltagernes evaluering av kurset.

4.2 Kostnader som dekkes på kollektive kurs
Alle reiseutgifter blir dekket fra deltakeren forlater hjemmet til deltakeren er hjemme igjen, med følgende unntak:
- vanligvis skjer reisen til kursstedet som fellesreise på rimelige billetter, og individuelle endringer må deltakeren selv avtale med kursleder. Dersom det påløper ekstrakostnader ved slike justeringer, må deltakeren dekke dem selv.
- Stup dekker ikke overvekt på bagasje.

Stup/kursleverandør sørger for hotellovernatting og frokost.

Stup betaler for enkel lunsj de dagene det er undervisning.

Stup betaler for én fellesmiddag for kursledere og kursdeltagere.

Stup betaler som hovedregel ikke for alkohol. 

Stup dekker ikke diett.

4.3. Stups kurs
Stup skal ha en bestillerkompetanse på kurs som følger av strategiplanens prioriteringer. I det ligger at Stup skal ha kompetanse til å finne og bestille innhold i aktuelle kurs som arrangeres av andre. IJ skal være en sentral leverandør, gitt rett kvalitet og pris. Grensesnittet mellom hva som er Stups oppgaver og ha som er kursarrangørs oppgaver tydeliggjøres i avtalene som inngås med
kursarrangør. 

5. Vikarstøtte

5.1 Generelt om vikarstøtte
Vikarstøtte gis kun til deltakere på Stups egne opplegg, kollektive kurs eller individuelle prosjekt.

Søknad om vikarstøtte skal fylles ut på eget skjema og skal som hovedregel følge søknaden til den medarbeider det søkes om støtte til vikar for. 

Vikarstøtten er i 2021 9841 kroner i uken, pluss sosiale kostnader. Vikarstøtten reguleres etter gjennomsnittlig lønnsvekst i MBL-området.

Støtten kan brukes til å lønne en vikar eller til innkjøp av frilansstoff. 

Det er bedriften som har det fulle arbeidsgiveransvar for vikaren i vikariatet.

Det er bedriften, som arbeidsgiver, som søker vikarstøtte.

5.2 Hvem kan få vikarstøtte?
Vikarstøtte kan gis etter søknad til redaksjoner hvor bemanningssituasjonen eller økonomien er slik at fraværet av en medarbeider i mer enn en uke skaper betydelig utfordringer.

Vikarstøtte kan gis for fravær etter første uke av prosjektet og i inntil 4 uker. 

5.3 Vikarstøtte ved Langt løp-stipend
Redaksjonen har rett på vikarstøtte eller støtte til innkjøp av frilansstoff når en medarbeider har fått innvilget stipend til lengre løp. Behovet for vikar eller frilansstoff skal fremgå av stipendsøknaden, og godkjennes av Stup-styret. 

Vikarstøtte ved lange løp-prosjekt kan gis for inntil fire måneder. 

Vikarstøtte ved lange løp-prosjekt gis uavhengig av bedriftens økonomi.

5.4 Regler for utbetaling
Refusjon av vikarutgiftene skjer ved innsending av faktura for lønnstilskudd, samt kopi av vikaravtalen sammen med dokumentasjon på at beløpet er utbetalt til vikaren. 

Det er en forutsetning at bedriften faktisk tilsetter en vikar for den aktuelle perioden.

Redaksjonen må inngå en skriftlig avtale med vikaren.

Ved støtte til kjøp av frilansstoff må det dokumenteres en sammenheng mellom fraværende medarbeiders stoffområde og det innkjøpte stoffet.

6. Bedriftsinterne kompetansetiltak

Bedrifter kan søke støtte til kurs knyttet til den enkelte bedrift, basert på bedriftens kompetanseplan. Vilkåret er at bedriften har vært medlem av MBL i de siste tre årene. Det er en styrke for søknaden hvis flere bedrifter står bak den. Bedriften kan få inntil 50 prosent finansiering av kostnadene fra Stup. Dette er en prøveordning i gjeldende strategiperiode. Kursene kan være av inntil to
dagers varighet.

Med bedriftsinterne kompetansetiltak menes i denne sammenheng kurs og utviklingstiltak som enkeltstående bedrifter gjennomfører alene eller en gruppe nærstående bedrifter arrangerer i fellesskap for å heve kompetansen for alle berørte medarbeidere eller for utvalgte medarbeidere.

1. Søknaden stiles til kurs-ansvarlig i Stup. Søknaden skal inneholde detaljert budsjett for alle interne og eksterne kostnader knyttet til tiltaket, samt en forklaring på hvordan kurset passer inn i kompetanseplanen eller utviklingsbehovet i bedriften(e). Bedriften(e) skal avklare i søknaden sted og kursledere.     

2. Bedriftene er selv ansvarlig for påmelding fra deltagere.

3. Bedriftene sender Stup/MBL faktura u mva for det vedtatte beløp. Sammen med faktura skal det følge en rapport fra kurset. Den skal inneholde deltagerliste med avklaring av hvor mange som har NJ medlemskap. Samt deltakernes kursevaluering.

4. Stup-ordningen dekker kun kostnader for de deltakere som er berettiget til støtte som del av STUP.

Retningslinjene er vedtatt av Stup-styret januar 2012. 
Oppdatert av Stup-styret januar 2014 og april 2016.