Logg inn

Retningslinjer FriStup

Retningslinjer FriStup

1 Om FriStup
1.1 FriStups grunnsyn og hovedoppgave
1.2 Hvem er medlem i FriStup
1.3 FriStup-styret  –  sammensetning
1.4 Styrets arbeid
1.5 FriStup-styret og offentlighet
1.6 Styremedlemmene – oppgaver og forpliktelser
1.7 Styremøter
1.8 Mellom styremøtene
1.9 Stups administrasjon

2 Generelle regler for Stup-tildelinger – både stipend og kursplasser
2.1 Ansiennitet og karantenebestemmelser
2.2 Generelle krav til søknad
2.3 Generelt om kostnadsnivå
2.4 Generelt om vurdering av søknader
2.5 Kriterier for tildeling av stipend.
2.6 Hva Stup ikke støtter

3. Om individuelle stipend
3.1 FriStupstipend
3.2 Tildeling av individuelt stipend
3.3 Om rapport, regnskap og utbetaling av stipend

4 Kollektive kurs
4.1 FriStups kurs
4.2 Kostnader som dekkes på kollektive kurs

1 Om Stup

1.1 FriStups grunnsyn og hovedoppgave

FriStups hovedoppgave er å støtte kompetanseheving for frilansere.

FriStup deler ut stipend til personlige utdanningsprosjekt, og arrangerer kurs. 

FriStups styre og administrasjon skal sørge for at Stup-midlene kommer flest mulig frilansere til gode på best mulig måte. Det skjer gjennom kontinuerlig tilpassing av FriStups kurstilbud og tett kontakt med bransjen for å vite hva som trengs til enhver
tid. Det skjer også ved å sørge for at flest mulig frilansere får tilgang på Stups midler, og ved at FriStup støtter et bredt utvalg av temaområder, fag og oppgraderingstiltak for enkeltpersoner.

Stup-midlene skal først og fremst brukes til kompetanseheving og etterutdanning, men det er også en målsetning for FriStup at tiltakene er til inspirasjon.

1.2 Hvem er medlem i FriStup

Medlemskap i FriStup-ordningen forutsetter innbetaling av FriStup-avgift.

Frilansere som er medlem i Norsk Journalistlag betaler inn en årlig sum til FriStup-ordningen, per januar 2016 er summen 421 kroner. Stup-kontingenten faktureres en gang i året, normalt i februar. NJ betaler arbeidsgiverandelen, som per januar 2016 er
på 385 kroner, og gir deler av vederlagsfondene til Fri-Stup.  

Fri-Stup har egen økonomi og regnskap. Fri-Stup har en bunden egenkapital på 1,3 millioner kroner. 

1.3 FriStup-styret - sammensetning

FriStup-styret oppnevnes av landsstyret i NJ.

Styrerepresentantene velges for to år, med virkning fra 1. januar.

Styret konstituerer seg selv i første møte hvert år.

1.4 Styrets arbeid

FriStup-styret har normalt tre møter i året, ca. en måned etter hver søknadsfrist. I møtene behandles søknader om individuelle stipend, forslag til nye kurs og prinsipielle spørsmål relatert til Stups virksomhet. FriStup-styret behandler som hovedregel saker i plenum. Enkelte saker kan kreve epostbehandling. FriStup-styrets avgjørelser er endelige. 

1.5 FriStup-styret og offentlighet

FriStup praktiserer i utgangspunktet dokumentåpenhet. Saker kan unntas offentlighet når personvern eller forretningsstrategiske hensyn krever det.

FriStup-styremøtene er åpne for offentligheten, men lukket i behandlingen av saker der personvern eller forretningsstrategiske hensyn krever det. 

Følgende legges rutinemessig ut på Stups nettsider: 

- Deltakere på kollektive kurs

- Stipendmottakere, tittel på prosjekt og beløp

- Årsmeldinger, årsregnskap

1.6 Styremedlemmene – oppgaver og forpliktelser

FriStup-styrets medlemmer møter vanligvis til tre møter i året. Styremedlemmene skal, sammen med administrasjonen, sørge for at Stup-midlene kommer medlemmene til gode på best mulig måte. 

Som møtegodtgjørelse og kompensasjon for lesetid til møtene honoreres hvert styremedlem med kr 1200 per møtedag. Utbetalingen skjer på bakgrunn av faktisk deltakelse i møtet og sammen med utbetaling av refusjon av utgifter og/eller
diett. Møtegodtgjørelsen oppgis til skattemyndighetene som lønn, og er gjenstand for forhåndstrekk i samsvar med den enkeltes skattekort.

Det betales ikke honorar for epost-styremøter.

FriStup-styret får dekket sine utgifter ved reise/opphold i Stups tjeneste etter regning. Diett dekkes etter regning.

1.7 Styremøter

FriStups styreleder leder styremøtene.

FriStups administrasjon forbereder sakene, og legger normalt fram en innstilling.

Til hvert styremøte legger administrasjonen fram en oversikt over den økonomiske situasjonen i FriStup, og over tildelte stipend inneværende år.

1.8 Mellom styremøtene

FriStup-styret behandler i liten grad saker mellom styremøtene. Unntaksvis kan hastevedtak gjøres på epost. Ellers er styremøtene og forberedelsene til dem i hovedsak FriStup-styrets arbeidsform.

Styreleder er i større grad involvert i spørsmål også mellom styremøtene.

1.9 Stups administrasjon

Administrasjonen i Stup skal drifte ordningen mellom styremøtene i tråd med styrets vedtak. 

2. Generelle regler for Stup-tildelinger – både stipend og kursplasser

2.1 Ansiennitet og karantenebestemmelser

Ansiennitet: For å kunne få stipend eller være med på studieturer, må man ha vært medlem i NJ de siste tre årene, samt betalt FriStup-avgiften.

Overgangsregel: Opparbeidet ansiennitet kan overføres mellom MBL-Stup og Fri-Stup. 

Karantene (etter benyttet stipend/kursplass):

Når et medlem har fått støtte fra FriStup eller plass på et kurs, er vedkommende i karantene. Karantenen beregnes fra prosjektet er avsluttet, etter størrelsen på tildelingen:

For stipend inntil kr 10.000: 2 års karantene

For stipend/kursplass på kr 10.000-50.000: 3 års karantene

For stipend/kursplass på over 50.000 kroner: 4 års karantene

For stipend på over 100.000 kroner: 10 års karantene

Spesielt for kurs på inntil 1 dag: Ingen karantene.

2.2 Generelle krav til søknad

Profilen på stupstipend.no må være utfylt. Søkeren skal godtgjøre hvordan hun/han har nytte av prosjektet det søkes støtte til i sitt arbeid som frilanser.

Søknad skal leveres før studiet starter.

2.3 Generelt om kostnadsnivå

Stup støtter tiltak med et nøkternt kostnadsnivå. Det gis støtte til kurs- og semesteravgift, pensumlitteratur, reise og overnattingsutgifter.

For prosjekt/stipend med reise: Det gis støtte innenfor prisen av økonomiklassebilletter til og fra studieby/kursby, og nøkterne overnattingsutgifter. 

Ved konferanser er det rimelig at deltakerne bor på konferansehotellet.

Det gis ikke diettgodtgjørelse.

2.4 Generelt om vurdering av søknader

I vurderingen blir det lagt vekt på at ordningen skal nå flest mulig, og at brukerne over tid skal speile medlemsmassen.  

Søkere blir vurdert opp mot hverandre, og de best begrunnede søknadene blir prioritert.

Søknaden må inneholde all relevant informasjon om det aktuelle prosjektet.

2.5 Kriterier for tildeling av stipend

Gjelder både individuelle og kollektive .

Følgende kriterier MÅ være oppfylt: 

1. Søkeren må ha minst tre år STUP-ansiennitet. Ansienniteten skal være oppfylt ved studiestart. 

2. Søkeren må være utenfor karantene. 

Når disse er oppfylt, vurderes søknaden ut fra følgende kriterier: 

3. Prosjektet må ha et solid faglig innhold. 

4. Prosjektet må være relevant for søkeren i forbindelse med utførelse av arbeid i nåværende eller framtidig oppdrag for redigerte medier. 

2.6 Hva Stup ikke støtter

Stup støtter ikke reportasjereiser eller research til enkeltstående prosjekter.


3. Om individuelle stipend

3.1 FriStupstipend

FriStupstipender skal sikre frilansere mulighet til å utdanne seg videre innenfor et område der de selv mener de trenger kompetanse – på den måten som passer den enkelte best.

Stipendene tildeles med et maksimumsbeløp, som reguleres i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. 

3.2 Tildeling av individuelt stipend

Tildelingen står ved lag ett år. Mottakeren kan søke om forlenget frist eller omdisponering av midlene.

Tildelingen gjelder inntil beløpet som tildeles. Blir prosjektet rimeligere enn antatt, kan mottakeren ikke gjøre krav på beløp ut over dokumenterte utgifter. 

3.3 Om rapport, regnskap, skatt og utbetaling av stipend

Stup-stipend er i utgangspunktet skattefrie, og Stup innberetter dem til skattemyndighetene som skattefrie stipend.

Utgifter dekkes mot regning, underveis i studieløpet eller til slutt.Stipendmottakeren leverer originalkvitteringer. 

Når et prosjekt eller deltidsstudium er fullført, skal stipendmottaker skrive en rapport som legges ut på www.stupstipend.no.

4. Kollektive kurs

4.1 FriStups kurs

FriStup arrangerer kurs, og kjøper kursplasser av MBL-Stup til frilansere. Det er styret som vedtar hvilke kurs som skal arrangeres hvert år. Grensesnittet mellom hva som er FriStups oppgaver og hva som er kursarrangørs oppgaver tydeliggjøres i
avtalene som inngås med kursarrangør.   

Reiseforsikring tegnes for alle deltakere på Stups kollektive utenlandsprosjekt.

Når en søker har takket ja til kursplass, er det normalt bare sykdom eller tungtveiende velferdsgrunner som normalt godtas som forfallsgrunn. Ved ikke-godkjent forfall, kan Stup-styret ilegge dobbel karantene. 

Dersom en deltager ikke er i stand til å fullføre kurset, eller forringer kurskvaliteten for de andre kursdeltagerne, har kursleder rett til å sende vedkommende hjem. Hjemsendelsen kan skje for kursdeltagers regning. 

Det tas ut to vararepresentanter til hvert kollektive kurs, som får plass hvis det er forfall blant de som er tildelt kursplass.

For kursleder: 
De kollektive kursene skal evalueres av kursleder og av deltakerne. Kursleders rapport skal legges frem for styret. Rapporten skal inneholde deltagernes evaluering av kurset.

4.2 Kostnader som dekkes på kollektive kurs

Alle reiseutgifter blir dekket fra deltakeren forlater hjemmet til deltakeren er hjemme igjen, med følgende unntak:

Vanligvis skjer reisen til kursstedet som fellesreise på rimelige billetter, og individuelle endringer må deltakeren selv avtale med kursleder. Dersom det påløper ekstrakostnader ved slike justeringer, må deltakeren dekke dem selv.

Stup dekker ikke overvekt på bagasje. 

Stup/kursleverandør sørger for hotellovernatting og frokost.

Stup betaler for enkel lunsj de dagene det er undervisning på kollektive kurs.

Stup betaler for én fellesmiddag for kursledere og kursdeltagere.

Stup betaler som hovedregel ikke for alkohol. 

Stup dekker ikke diett.


Retningslinjene er vedtatt av Fristup-styret april 2016.