Logg inn

Retningslinjer FriStup

Retningslinjer FriStup

1 Om FriStup
1.1 FriStups grunnsyn og hovedoppgave
1.2 Hvem er medlem i FriStup
1.3 FriStup-styret – sammensetning
1.4 Styrets arbeid
1.5 FriStup-styret og offentlighet
1.6 Styremedlemmene – oppgaver og forpliktelser
1.7 Styremøter
1.8 Mellom styremøtene
1.9 Stups administrasjon

2 Generelle regler for Stup-tildelinger – både stipend og kursplasser
2.1 Ansiennitet og karantenebestemmelser
2.2 Generelle krav til søknad
2.3 Generelt om kostnadsnivå
2.4 Generelt om vurdering av søknader
2.5 Kriterier for tildeling av stipend.
2.6 Hva Stup ikke støtter

3. Om individuelle stipend
3.1 FriStupstipend
3.2 Tildeling av individuelt stipend
3.3 Om rapport, regnskap og utbetaling av stipend

4 Kollektive kurs
4.1 FriStups kurs
4.2 Kostnader som dekkes på kollektive kurs

1 Om FriStup

 1.1 FriStups grunnsyn og hovedoppgave
FriStups hovedoppgave er å støtte kompetanseheving for frilansere.
FriStup deler ut stipend til personlige utdanningsprosjekt, og arrangerer kurs.
FriStups styre og administrasjon skal sørge for at Stup-midlene kommer flest mulig frilansere til gode på best mulig måte. Det skjer gjennom kontinuerlig tilpassing av FriStups kurstilbud og tett kontakt med bransjen for å vite hva som trengs til enhver
tid. Det skjer også ved å sørge for at flest mulig frilansere får tilgang på Stups midler, og ved at FriStup støtter et bredt utvalg av temaområder, fag og oppgraderingstiltak for enkeltpersoner.
Stup-midlene skal først og fremst brukes til kompetanseheving og etterutdanning, men det er også en målsetning for FriStup at tiltakene er til inspirasjon.

1.2 Hvem er medlem i FriStup
Medlemskap i FriStup-ordningen forutsetter innbetaling av FriStup-avgift.
Frilansere som er medlem i Norsk Journalistlag betaler inn en årlig sum til FriStup-ordningen,  per januar 2022 er summen 421 kroner. Stup-kontingenten faktureres en gang i året, normalt i februar. NJ betaler arbeidsgiverandelen, som per januar 2022 er 385 kroner, og gir deler av vederlagsfondene til Fri-Stup.  
Fri-Stup har egen økonomi og regnskap. Fri-Stup har en egenkapital på 1,5 millioner kroner pr januar 2022.


1.3 FriStup-styret - sammensetning
FriStup-styret oppnevnes av landsstyret i Norsk Journalistlag.
Styrerepresentantene velges for to år, med virkning fra 1. januar.
Styret konstituerer seg selv i første møte hvert år.

1.4 Styrets arbeid
FriStup-styret avholder møter ved behov.
I møtene behandles søknader om individuelle stipend, forslag til nye kurs og prinsipielle spørsmål relatert til Stups virksomhet. FriStup-styret behandler som hovedregel saker i plenum. Enkelte saker kan kreve epostbehandling. FriStup-styrets avgjørelser er endelige. 

1.5 FriStup-styret og offentlighet
FriStup praktiserer i utgangspunktet dokumentåpenhet. Saker kan unntas offentlighet når personvern eller forretningsstrategiske hensyn krever det.
FriStup-styremøtene er åpne for offentligheten, men lukket i behandlingen av saker der personvern eller forretningsstrategiske hensyn krever det. 
Følgende legges rutinemessig ut på Stups nettsider: 
- Deltakere på kollektive kurs
- Stipendmottakere, tittel på prosjekt og beløp
- Årsmeldinger, årsregnskap

1.6 Styremedlemmene – oppgaver og forpliktelser
Styremedlemmene skal, sammen med administrasjonen, sørge for at Stup-midlene kommer medlemmene til gode på best mulig måte. 
Som møtegodtgjørelse og kompensasjon for lesetid til møtene honoreres hvert styremedlem med kr 1200 per møtedag. Utbetalingen skjer på bakgrunn av faktisk deltakelse i møtet og sammen med utbetaling av refusjon av utgifter og/eller diett. Møtegodtgjørelsen oppgis til skattemyndighetene som lønn, og er gjenstand for forhåndstrekk i samsvar med den enkeltes skattekort.
Det betales ikke honorar for epost-styremøter.
FriStup-styret får dekket sine utgifter ved reise/opphold i Stups tjeneste etter regning. Diett dekkes etter regning.

1.7 Styremøter
FriStups styreleder leder styremøtene.
FriStups administrasjon forbereder sakene, og legger normalt fram en innstilling.
Til hvert styremøte legger administrasjonen fram en oversikt over den økonomiske situasjonen i FriStup, og over tildelte stipend inneværende år.

1.8 Mellom styremøtene
FriStup-styret behandler i liten grad saker mellom styremøtene. Unntaksvis kan hastevedtak gjøres på epost. Ellers er styremøtene og forberedelsene til dem i hovedsak FriStup-styrets arbeidsform.
Styreleder er i større grad involvert i spørsmål også mellom styremøtene.

1.9 FriStups administrasjon
Administrasjonen i FriStup skal drifte ordningen mellom styremøtene i tråd med styrets vedtak. 

2. Generelle regler for FriStup-tildelinger – både stipend og kursplasser
2.1 Ansiennitet og karantenebestemmelser
Ansiennitet: For å kunne få stipend eller være med på studieturer, må man ha vært medlem i NJ de siste tre årene, samt betalt FriStup-avgiften. Som en prøveordning fram til 31.12 2024 vil ansiennitetskravet senkes fra tre til to år, med virkning fra 20.05.22.
Overgangsregel: Opparbeidet ansiennitet kan overføres mellom MBL-Stup og Fri-Stup. 

Karantenetiden trer i kraft ved tildeling av stipend/kursplass, etter størrelsen på tildelingen:

Inntil kr. 5 000: Ingen karantene
Kr. 5 000 – 15 000: 6 måneders karantene
Kr. 15 000 – 30 000: 1 års karantene
Kr. 30 000 – 50 000: 2 års karantene
Kr. 50 000 kr – 75 000: 3 års karantene
Kr. 75 000 – 100 000: 4 års karantene
Over kr. 100 000: 5 års karantene

Spesielt for kurs/webinarer på inntil 1 dag: Alle som er omfattet av ordningen kan delta. Det stilles ikke krav til ansiennitet og deltakelse gir ingen karantene i ordningen.
Styret kan fravike ansiennitet- og karantenebestemmelsene ved spesielle hendelser.

2.2 Generelle krav til søknad
Profilen på stupstipend.no må være utfylt. Søkeren skal godtgjøre hvordan hun/han har nytte av prosjektet det søkes støtte til i sitt arbeid som frilanser.
Søknader skal leveres til en søknadsfrist som er før studie- eller prosjektstart. Fristup støtter ikke studier og prosjekter som er påbegynt før søknadsfristen.

2.3 Generelt om kostnadsnivå
Stup støtter tiltak med et nøkternt kostnadsnivå. Det gis støtte til kurs- og semesteravgift, pensumlitteratur, reise og overnattingsutgifter.
For prosjekt/stipend med reise: Det gis støtte innenfor prisen av økonomiklassebilletter til og fra studieby/kursby, og nøkterne overnattingsutgifter. 
Ved konferanser er det rimelig at deltakerne bor på konferansehotellet.
Det gis ikke diettgodtgjørelse.

2.4 Generelt om vurdering av søknader
I vurderingen blir det lagt vekt på at ordningen skal nå flest mulig, og at brukerne over tid skal speile medlemsmassen.  
Søkere blir vurdert opp mot hverandre, og de best begrunnede søknadene blir prioritert.
Søknaden må inneholde all relevant informasjon om det aktuelle prosjektet.

2.5 Kriterier for tildeling av stipend
Gjelder både individuelle og kollektive.
Følgende kriterier MÅ være oppfylt: 
1. Søkeren må ha minst tre år FriStup/Stup-ansiennitet. Ansienniteten skal være oppfylt ved studiestart. Som en prøveordning fram til 31.12 2024 vil ansiennitetskravet senkes fra tre til to år, med virkning fra 20.05.22.
2. Søkeren må være utenfor karantene. 
For dagskurs og webinarer gjelder ikke kriteriene i punkt 1 og 2. Alle som er omfattet av ordningen kan delta på disse. Det stilles ikke krav til ansiennitet og deltakelse gir ingen karantene i ordningen.
Når disse er oppfylt, vurderes søknaden ut fra følgende kriterier: 
3. Prosjektet må ha et solid faglig innhold. 
4. Prosjektet må være relevant for søkeren i forbindelse med utførelse av arbeid i nåværende eller framtidig oppdrag for redigerte medier. 

2.6 Hva FriStup ikke støtter
FriStup støtter ikke reportasjereiser eller research til enkeltstående prosjekter.

3. Om individuelle stipend
3.1 FriStup-stipend
FriStup-stipender skal sikre frilansere mulighet til å utdanne seg videre innenfor et område der de selv mener de trenger kompetanse – på den måten som passer den enkelte best.
Stipendene tildeles med et maksimumsbeløp, som reguleres i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.
Som en prøveordning i en toårsperiode vil stipend deles ut fire ganger i året. Søknadsfristene er 1. januar, 1. april, 1. august og 1. oktober.


3.2 Tildeling av individuelt stipend
Tildelingen står ved lag ett år. Mottakeren kan søke om forlenget frist eller omdisponering av midlene.
Tildelingen gjelder inntil beløpet som tildeles. Blir prosjektet rimeligere enn antatt, kan mottakeren ikke gjøre krav på beløp ut over dokumenterte utgifter. 

3.3 Om rapport, regnskap, skatt og utbetaling av stipend
FriStup-stipend er i utgangspunktet skattefrie, og FriStup innberetter dem til skattemyndighetene som skattefrie stipend.
Utgifter dekkes mot regning, underveis i studieløpet eller til slutt. Stipendmottakeren leverer kvitteringer. 
Når et prosjekt eller deltidsstudium er fullført, skal stipendmottaker skrive en rapport som legges ut på www.stupstipend.no.

4. Kollektive kurs
4.1 FriStups kurs
FriStup arrangerer kurs, og kjøper kursplasser av MBL-Stup til frilansere. Det er styret som vedtar hvilke kurs som skal arrangeres hvert år. Grensesnittet mellom hva som er FriStups oppgaver og hva som er kursarrangørs oppgaver tydeliggjøres i
avtalene som inngås med kursarrangør.   
Reiseforsikring tegnes for alle deltakere på Stups kollektive utenlandsprosjekt.
Når en søker har takket ja til kursplass, er det normalt bare sykdom eller tungtveiende velferdsgrunner som normalt godtas som forfallsgrunn. Ved ikke-godkjent forfall, kan Stup-styret ilegge dobbel karantene. 

Dersom en deltager ikke er i stand til å fullføre kurset, eller forringer kurskvaliteten for de andre kursdeltagerne, kan deltakeren bli hindret i å delta videre på kurset.

Det tas ut to vararepresentanter til hvert kollektive kurs, som får plass hvis det er forfall blant de som er tildelt kursplass.

For kursleder: 
De kollektive kursene skal evalueres av kursleder og av deltakerne. Kursleders rapport skal legges frem for styret. Rapporten skal inneholde deltagernes evaluering av kurset.

4.2 Kostnader som dekkes på kollektive kurs
Alle reiseutgifter blir dekket fra deltakeren forlater hjemmet til deltakeren er hjemme igjen, med følgende unntak:
Vanligvis skjer reisen til kursstedet som fellesreise på rimelige billetter, og individuelle endringer må deltakeren selv avtale med kursleder. Dersom det påløper ekstrakostnader ved slike justeringer, må deltakeren dekke dem selv.

FriStup dekker ikke overvekt på bagasje. 
FriStup/kursleverandør sørger for hotellovernatting og frokost.
FriStup betaler for enkel lunsj de dagene det er undervisning på kollektive kurs.
FriStup betaler for én fellesmiddag for kursledere og kursdeltagere.
FriStup betaler som hovedregel ikke for alkohol. 
FriStup dekker ikke diett.

Retningslinjene er vedtatt av FriStup-styret april 2016. Oppdatert av FriStup-styret i august 2023.