Logg inn

Søk vikarstøtte her

Vikarstøtte kan gis etter søknad til redaksjoner hvor bemanningssituasjonen eller økonomien er
slik at fraværet av en medarbeider i mer enn en uke skaper betydelige utfordringer.

Søknad om vikarstøtte skal følge søknad om kursplass eller stipend. 

Størrelsen på vikarstøtten

Størrelsen på vikarstøtten avhenger av hvilke type Stupstipend medarbeideren får innvilget:

Prosjektstipend:
Med prosjektstipend menes stipend til et kurs, seminar, konferanse eller lignende. Vikarstøtte for prosjektstipend kan gis for fravær etter første uke av prosjektet og inntil i 4 uker.

Deltidsstipend:
Et deltidsstudium tas ved siden av jobben. Det foregår i form av samlinger eller enkelte ukentlige forelesninger.
Et deltidsstipend kan gi bedriften rett til vikarstøtte, som i så fall skal dekke stipendiatens studiedager.

Langt løp-stipend:
Langt løp er studie over ett semester eller mer, som innebærer at søkeren er borte fra jobben på heltid i lengre tid. Et langt løp-stipend gir bedriften automatisk rett til vikarstøtte for fravær i inntil fire måneder (16 uker).

Se Retningslinjer for Stup, punkt 3.1 Stups stipend - iversikt og definisjoner

Støttebeløpet er inntil 10 603 kr per uke (2023).

Det er bedriften som søker om vikarstøtte, og bedriften har det fulle arbeidsgiveransvar for vikaren i vikariatet. Støtten fra vikarordningen skal bidra til å dekke konkrete lønnsutgifter og sosiale utgifter, men blir gitt etter faste satser, og søkerne kan ikke regne med å få dekket alle sine utgifter til vikar.

Bedrifter som får støtte fra vikarordningen, forplikter seg til å inngå en avtale med vikaren, som sikrer vikaren en tilfredsstillende godtgjørelse for vikariatet. Denne avtalen skal godkjennes av Stup.

Utbetaling av vikarstøtte:

Send en faktura til Studiepermisjonsordningen for lønnstilskudd (ikke mva-pliktig), samt kopi av avtale med vikar eller kjøp av frilansstoff, samt dokumentasjon på at beløpet er utbetalt.

 

Søknad om vikarstøtte


Kontaktperson i redaksjonen
Medarbeider som skal ha permisjonOm bedriften
Annet