Logg inn

Søk vikarstøtte her

Vikarstøtte kan gis etter søknad til redaksjoner hvor bemanningssituasjonen eller økonomien er
slik at fraværet av en medarbeider i mer enn en uke skaper betydelige utfordringer.

Søknad om vikarstøtte skal følge søknad om kursplass eller stipend. 
Vikarstøtte kan gis for fravær etter første uke av prosjektet og inntil i 4 uker.
Støttebeløpet er inntil 9841 kr per uke pluss sosiale kostnader.

Det er bedriften som søker om vikarstøtte, og bedriften har det fulle arbeidsgiveransvar for vikaren i vikariatet. Støtten fra vikarordningen skal bidra til å dekke konkrete lønnsutgifter og sosiale utgifter, men blir gitt etter faste satser, og søkerne kan ikke regne med å få dekket alle sine utgifter til vikar.

Bedrifter som får støtte fra vikarordningen, forplikter seg til å inngå en avtale med vikaren, som sikrer vikaren en tilfredsstillende godtgjørelse for vikariatet. Denne avtalen skal godkjennes av Stup.

Utbetaling av vikarstøtte:

Send en faktura til Studiepermisjonsordningen for lønnstilskudd (ikke mva-pliktig), samt kopi av avtale med vikar eller kjøp av frilansstoff, samt dokumentasjon på at beløpet er utbetalt.

 

Søknad om vikarstøtte


Kontaktperson i redaksjonen
Medarbeider som skal ha permisjonOm bedriften
Annet