Logg inn

Til deg som er leder og lurer på noe om Stup

Dette er en kort oversikt over hva Stup er, og noen vanlige spørsmål om Stup. Mer finner du i Stups retningslinjer, og i §39 og §40 i tariffavtalen mellom NJ og MBL. .

1. Grunnleggende om Stup

Hva er Stup?

Stup er en finansieringsmulighet for etter- og videreutdanning for medlemmer av NJ og NR i bedrifter som er omfattet av NJ-MBL-avtalen. 

Hva gjør Stup?

Stup deler ut individuelle stipend og tilbyr plasser på Stups egne kurs og studieturer.

Hvem kan søke Stup?

Medlemmer av NJ og NR i bedrifter som er omfattet av NJ-MBL-avtalen.  Man må ha minst tre års ansiennitet i en MBL-bedrift for å søke.

Hva kan man søke stipend til?

Stup har kun lov til å gi støtte til kompetanseheving i mediebransjen. Det betyr at Stup ikke gir stipend til reportasjeprosjekt, og ikke til utdanninger som tas for å søke seg ut av mediebransjen. Stup gir kun støtte på forhånd - altså ikke til studier som er påbegynt.

Hvordan søker man Stup om stipend eller kursplass?

Man oppretter profil på stupstipend.no - og må være innlogget for å søke.

Gir Stup støtte til bedriftsinterne kurs?

Ja, det er åpnet for det.

Hva slags rett har man til å bruke Stup?

I tariffavtalen (§39) slås det fast at bedriften skal gi permisjon for videreutdanning, hvis ikke bedriftsmessige hensyn er i veien for det. Og det slås fast at bedriftene skal gi fri med lønn for deltakelse i Stup-prosjekt.

Fra Stups side forlanger vi at ledelsen skal være informert når en medarbeider søker Stup-stipend eller Stup-kursplass. Hvem som konkret skal ha beskjed i den enkelte bedrift, avklares internt.

Spesielt om Langt løp-stipend (se under for beskrivelse): Disse stipendene skal søkes i samarbeid med ledelsen. Når Stup får søknaden, sendes en mail til leder, som bes om å bekrefte søknad og angi behovet for vikarstøtte. Søknaden blir ikke behandlet uten at leder bekrefter. Langt Løp-søknader skal altså avtales.

Hvordan er dette med karantene igjen?

Se nederst på Søk stipend-siden

2. Om Stup-stipend 

Vi har tre typer stipend

Prosjektstipend søkes til enkeltstående, sammenhengende, kortere kompetanseheving, som et kurs, en konferanse, en workshop. Det kan søkes støtte til kursavgift, litteraturkostander, eventuell reise og overnatting (ikke diett). Dersom en medarbeider får stipend av Stup, har vedkommende også rett til fri med lønn for å gjennomføre.

Stipend for deltidsstudier søkes til deltidsstudier, altså formelle studier som skal gjennomføres ved siden av vanlig jobb. Til disse stipendene hører det med rett til fri med lønn for å ta skoleeksamen, og to lesedager i forkant av hver skoleeksamensdag. Hjemmeeksamener tas ved siden av jobb. Det er mer og mer vanlig at deltidsstudier er samlingsbasert og medfører fravær til samlinger. Vi oppfordrer derfor til å ha god dialog internt før det søkes stipend til dette.

Langt Løp-stipend søkes for å ta formelle studier på heltid. Stup kan gi permisjon med lønn i inntil fire måneder. Bedriften får vikarstøtte for samme tidsrom. Vikarstøtten er på inntil 9841 kroner per uke. Langt Løp-stipendene er selve indrefileten blant stipendene, og søknaden skal leveres i samarbeid mellom ledelse og ansatt.

3. Om Stups kurs

Stup tilbyr i hovedsak plass på kurs og studieturer av ca en ukes varighet. De siste årene har vi også satset på flere dagskurs som sendes landet rundt. Vi prøver stadig ut nye kursformer, og tar gjerne forslag til både tema, leverandører og kursopplegg.

Spesielt om språkkurs: Stup har lange tradisjoner for språkkurs. Vi har fått mye kritikk for de lange språkkursene, og har ingen slike på planen i overskuelig framtid. Men språk er viktig i et lite land, og vi deler fortsatt ut stipender til språkstudier.