Logg inn

Stup for frilansere

Frilansernes Studiepermisjonsordning (Fri-Stup) er kommet i stand gjennom en avtale mellom NJ Frilans og NJ. Avtalen ble inngått i 1989 og gjort obligatorisk for medlemmer av NJ Frilans. Avgiften er kr 806,- pr. år. Av dette betaler den enkelte frilanser selv kr 421,-, mens NJ dekker kr 385,- fra vederlagsmidler. I tillegg tilfaller deler av NJs vederlagsinntekter Fri-Stup.

Fri-Stup har eget styre, og disponerer Fri-Stups inntekter etter omtrent samme kriterier som for Stup. Det vil si at pengene deles mellom kjøp av plasser på kollektive kurs og støtte til individuelle studieopplegg.

Fri-Stup har egen økonomi og regnskap.

NJ krever inn medlemmenes egenandel sammen med NJ-kontingenten, en gang i året. Du må normalt ha betalt inn Fri-Stup-kontingent i tre år før du kan søke midler fra ordningen.

Se FriStup-styret her

Får du erstattet tapt arbeidsfortjeneste?

STUP kurs
Ettersom frilansere ikke kan ta permisjon med lønn fra arbeidsgiver i den tiden de tar etterutdanning, er det bestemt at det skal betales tapt arbeidsfortjeneste etter en sats som for tiden er på kr 4 000,- pr. uke til deltakere på Stups kollektive kurs.

FriStup-stipend
Det er ikke vanlig å gi tapt arbeidsfortjeneste til stipendmottagere.

Frilansere som får støtte til tapt arbeidsfortjeneste, må oppgi til Stup om de er selvstendig næringsdrivende i skattelovens forstand. De vil få utbetalt hele stipendbeløpet og må ordne med skatter og avgifter selv. Andre som mottar ytelsen som lønn, må være forberedt på at Stup trekker og innbetaler skatt og arbeidsgiveravgift av beløpet.